FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

योजनाको अन्तिम भुक्तानी लिंदा चाहिने कागजातहरु

तातोपानी गााँउपालिकाको आ.व. २०७५।०७६ का लागि नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने लवत्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाडफााँड तर्फको को रकम रु १२००००००० (बाह्र करोड ) बााँडडको विस्तृत विबरण :