FAQs Complain Problems

तातोपानी गााँउपालिकाको आ.व. २०७५।०७६ का लागि नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने लवत्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाडफााँड तर्फको को रकम रु १२००००००० (बाह्र करोड ) बााँडडको विस्तृत विबरण :

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: